top of page

ירושה על פי דין

כיצד יחולק העזבון ללא צוואה?

ראשית יש להגדיר מי רשאי יהיה לרשת את המנוח. יורשיו יהיו כלשון החוק בסעיף 10 "יורשים על פי דין":

"(1)  מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;

(2)  ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה – קרובי המוריש);"

סעיף 11(א) לחוק הירושה:

 "בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון"

 

החלקים הנוספים יחולקו כך:

אם יש למנוח צאצאים או הורים –יקבל בן הזוג חצי ובחצי השני יתחלקו הצאצאים או ההורים. (11(א)(1))

אם אין למנוח צאצאים והורים, ויש לו אחים או צאצאים לאחים או סבים – יקבל בן הזוג שני שליש מהעזבון ובשליש הנותר יתחלקו באופן שווה בין האחים. אילו גרו היו בזוגיות וגרו יחד בני הזוג לכל הפחות ל3 שנים, יקבל בן הזוג את חלק המנוח בדירה והיתר יחולק לפי היחס הכתוב לעיל. (11(א)(2))

 

  • הקבוצה המצוינת קודם היא בעלת החשיבות הגבוהה יותר ובהיעדרותה מגיעה הקבוצה הכתובה אחריה.

סעיף 11(ב) לחוק הירושה:

"אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו".

 

אילו לא היו למנוח צאצאים, הורים, אחים או סבים בן הזוג ירש את מלוא העזבון.

סעיף 11(ג) לחוק הירושה:

"המגיע לבן-זוג על פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזירו כשיפקעו".

המגיע לבן זוג עקב קשר האישות או המגיע לאישה על פי כתובה ינוכה מחלקו בעזבון.

אולם, קודם לחלוקת העזבון, בן הזוג יקבל את המגיע לו מחוק יחסי ממון ורק לאחר מכן יחולק העזבון על פי חוק הירושה (לפי צוואה או לפי דין). כלומר, היקף הירושה יקבע רק לאחר שחולק הרכוש לפי חוק יחסי ממון ולפיו יחולק העזבון.

אולם, במקרה בו אין המנוח השאיר אחריו ירושה עולה השאלה -

bottom of page