top of page

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

סעיף (א)6 לחוק הירושה:

"לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לעניני ירושה, או לבית המשפט כאשר הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו, או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה"

הכלל הוא כי לאחר מות המוריש, המחוקק מעניק הזכות ליורש להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או חלק ממנו, או מנה שהורשה אליו. הסתלקות מעזבון משמעותה היא אי קבלה של חלקת הירושה או חלק ממנה הנובעת מרצון היורש המסתלק.

 

סעיף  6(ב) לחוק הירושה:

"מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש".

לאחר ההסתלקות של אחד היורשים אין הוא יחשב יותר כאילו היה יורש מלכתחילה. לא ניתן להסתלק לטובת אחר.

 

סעיף 6(ג) לחוק הירושה:

“הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול-דין טעונה אישור בית המשפט”.

במקרים בהם קטינים או פסולי דין רוצים להסתלק מזכותם בעזבון אין הם יכולים לעשות זאת ללא אישור מבימ"ש.

 

סעיף 6(ד) לחוק הירושה:
           " הסתלקות על תנאי – בטלה".

אין להציב תנאים בעוד אחד מסתלק מזכותו בעזבון. אילו אדם רוצה להסתלק והוא מציב תנאים, עדיין יקבל את חלקו בצוואה מכיוון שהסתלקותו לא תתקבל.

 

הסתלקות בנסיבות מיוחדות – חרבות ברזל

 

סעיף 6א(א) לחוק הירושה:

"על אף האמור בסעיף 6, יורש של מי מהמנויים להלן רשאי להסתלק מחלקו בעיזבון גם לטובת בני משפחה של מוריש המנויים בסעיף 10 וכן לטובת בן זוגו לשעבר של המוריש ולטובת ילדו או לטובת ילד שהמוריש ראה אותו כילדו, אם המוריש מת בתקופה האמורה בהגדרה "פעולות המלחמה:

  1. מי שמת בפעולות האיבה או בפעולות המלחמה;

  2. חייל שנספה במערכה כהגדרתו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

  3. מי שהיה זכאי לתגמולים לפי פרק י"ג1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

  4. שוטר כהגדרתו בחוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981;

  5. סוהר כהגדרתו בחוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981;

  6. שומר כהגדרתו בסעיף 6א לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961".

 

כנגד האמור בסעיף 6 לחוק, המחוקק מעניק יכולת מיוחדת, עקב המצב, להסתלק מצוואה לטובת:

  • בני המשפחה של המוריש

  • בן זוגו לשעבר של המוריש

  • ילדו של המוריש

  • ילד אחד שהמוריש ראה כילדו.

כל האמור תחת הכותרת "הסתלקות בנסיבות מיוחדות – חרבות ברזל" יהא תקף כל עוד המוריש מת בתקופה של "פעולות המלחמה" כמצוין בחוק.

bottom of page