top of page

צוואה הדדית

סעיף 8א(א) לחוק הירושה:

"בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות)"

מתי יוכר מסמך כצוואה הדדית?

היסוד הבסיסי ביותר להכרה בצוואה הדדית הוא יסוד ההסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. מסמכים יוכרו כצוואות הדדיות אילו תוכן ההסדרים שקע אחד המצווים מבוסס  על האחר.

ניתן לערוך צוואות הדדיות בכל הדרכים: בעדים, בפני רשות, בכתב יד ובעל פה.

כאשר עורכים צוואה הדדית בפני רשות, ניתן לעורכן "בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד" (סעיף 8א(א)). זאת כאשר צוואות הדדיות בכתב יד מוכרחות להיעשות בשני מסמכים בהם כל בן זוג כותב את צוואתו בכתב ידו שלו.

  • כאשר הציוויים ההדדיים נערכים במסמך אחד, קיום ההסתמכות, מרכיב היסוד בצוואות אלו, לרוב יהא נכון ולכן ההסתברות של סיווג המסמך כצוואה הדדית עולה.

  • לעומת כך, אילו נערכו הציוויים בשני מסמכים שונים, הדבר מקשה את בחינת הקיום של מרכיב היסוד ועל כן סיכויים נמוכים יותר כי המסמכים יוכרו כצוואה הדדית. על שני המסמכים להיערך באותה עת. אילו הדבר אינו נעשה כאמור, קיומו של המרכיב הצורני "באותה עת" כלשון המחוקק יהא תלוי בנסיבות האופפות את הסיבה לפער הזמנים בעריכת הצוואות באופן פרטני.

 

סעיף 8א(ב) לחוק הירושה:

            " לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה".

 

הסעיף הנ"ל מתאר את הדרכים השונות בהן ניתן לבטל צוואה הדדית. הן בעוד בני הזוג בחיים והן לאחר מות אחד מבני הזוג.

bottom of page