top of page

צוואה בכתב יד

התנאי הבסיסי לעריכת צוואה בכתב יד, כמשתמע משמה - הוא עריכתה בכתב יד. צוואה מוקלדת אשר נושאת את הכותרת ״צוואה בכתב יד״ אין היא בעלת תוקף

צוואה בכתב יד


סעיף 19 לחוק הירושה קובע את התנאים לעריכת צוואה בכתב יד:

״צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו״


התנאי הבסיסי לעריכת צוואה בכתב יד, כמשתמע משמה - הוא עריכתה בכתב יד. צוואה מוקלדת אשר נושאת את הכותרת ״צוואה בכתב יד״ אין היא בעלת תוקף לפי סעיף 19 לחוק הירושה. לעניין זה נדרש ביהמ״ש בת״ע (ב״ש) 448/90 שולשטיין נ׳ מרקוביץ׳. דרישת סף נוספת לצוואה בכתב יד היא שהיא תכתב בכתב ידו של המצווה. גם בהעדר רכיב יסוד זה הצוואה הופכת חסרת כל תוקף משפטי, כפי שנקבע בחוק הירושה ובפס״ד המ״פ (חי׳) 331/94 לביא נ׳ לייבה.

תנאי היסוד אלו גרידא הם ההכרחיים לקיומה וכשרותה של צוואה בכתב יד כפי שנקבע בסעיף 25(ב)(1) לחוק הירושה:

״בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה״.


התנאים הנוספים לצוואה בכתב יד אשר העדר קיומם הוא בגדר פגם צורני בלבד, אשר ניתן לרפאו, הם חתימת המצווה והתאריך. כאמור, בשל השאיפה להצמד לרצון המת ככל הניתן, אשר זהו העקרון החשוב ביותר בדיני הצוואה- העדר חתימה או תאריך בצוואה בעל פה אינם מובילים מידית לבטלות הצוואה. העדר חתימה או תאריך יעוררו שאלות קשות בדבר זיוף, השפעה בלתי הוגנת או העדר גמירת הדעת של המצווה - אך אין הם לבדם מובילים לבטלות הצוואה בלא ראיות נסיבתיות ו/או אחרות נוספות.

bottom of page