top of page

צוואה בעדים

על צוואה בעדים לכלול 2 עדים המודעים למעמד הצוואה מהמצווה ולהיותם עדים לצוואה.

צוואה בעדים

image by Drazen Zigic on Freepik

סעיף 20 לחוק הירושה המופיע מטה מגדיר מהם התנאים לקיום צוואה בעדים:

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור"


דרישת הכתב:

הדרישה הנ"ל על הכתב אינה דורשת בהכרח את כתב ידו של המצווה. הדרישה תקוים גם כאשר הכתב יהיה כתב ידו של אחר וגם אם תכתב על משטח שאינו דף. אינה כל הגבלה על השפה הכתובה והיא אף יכולה להיכתב בכתב סתרים, כל זאת כאשר ניתן לפענחה.

דרישת הכתב היא בגדר "מרכיב יסוד" שבלעדיו אין לקיים את הצוואה, על פי סעיף 25(ב) לחוק הירושה.


דרישת התאריך:

הדרישה הנ"ל על ציון התאריך מטרתה היא לאפשר וידוא של כשירות המצווה בעודו חותם על הצוואה. התאריך יקבע גם את הצוואה שתקוים, אם יש יותר מצוואה אחת, זאת משום החובה לקיים את רצונו האחרון של המת ועל פי סעיף 36(ב) לחוק הירושה.


חתימת המצווה:

הדרישה הנ"ל על חתימת המצווה מחייבת את החתימה להיות בכתב ידו של המצווה על מנת זיהוי המצווה. החתימה הינה בגדר של מרכיב צורני בצוואה. על החתימה לבוא אחרי ההצהרה שזו היא אכן צוואתו מכיוון שהדבר מצביע על כוונת המצווה לתת למסמך את התואר של צוואה בעיני ביהמ"ש. אין דרישה מסוימת לצורת החתימה. אין דרישה שהמצווה יחתום על כל עמוד של הצוואה. אולם, אם יעשה זאת, יכול הדבר למנוע טענות מצד אחר שחלק מהעמודים אינם שייכים לצוואה וכל תוכנם בטל.


הצהרת המצווה בפני 2 העדים כי זו צוואתו:

הדרישה הנ"ל על ההצהרה של המצווה טרם החתימה מבטיחה את המודעות שלו למשקל ולמהות המסמך עליו הוא חותם כצוואה שלו. הדרישה מסירה כל ספק בגמירת הדעת של המצווה ליתן למסמך את תואר הצוואה שלו. ההצהרה מהווה חלק ממרכיבי הצורה ההכרחיים שנועדו להעיד על המעמד והמשקל הרב שנושא מסמך צוואה ובכך לוודא כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי. בהצהרה המצווה מאשר כי המסמך (הצוואה) הוא נושא ההצהרה ושהחתימה עליו (שנעשתה אחרי ההצהרה) נעשו בגמירת דעת מלאה.

"מה שנדרש אינו זהות בנוסחאות אלא זהות במהות. מצווה האומר, שהצוואה היא "בסדר", וכי היא משקפת את רצונו, מקיים על-ידי כך את הוראות החוק, הדורשות ממנו לציין שזו צוואה " (פסה"ד העליון ע"א 851-79)


נוכחות 2 עדים:

הדרישה הנ"ל מחייבת את המצווה להביא בפני 2 עדים את צוואתו, לפי סעיף 25(ב)(2) לחוק הירושה. לפי סעיף 24 לחוק הירושה, על העדים להיות בגירים ולא פסולי דין. העדים מחויבים לקבל את ההצהרה ולצפות במצווה חותם עליה. חלה חובה על העדים לאשר בכתב על הצוואה כי המצווה הצהיר וחתם כאמור.

חתימת 2 העדים:

חתימת העדים תהא מצורפת לחתימת המצווה. חתימתם מוגדרת כמרכיב צורני בצוואה (מרכיב שניתן לריפוי).

bottom of page